POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r będą pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Joanna Norsesowicz Architekt, Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Joanna Norsesowicz Architekt.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Norsesowicz Architekt z siedzibą w Palędziu (62-069) przy ulicy Pocztowej 54. Dane Kontaktowe Joanna Norsesowicz Architekt: e-mail: jn.architekt@wp.pl; tel. 504044506.

2. Joanna Norsesowicz Architekt będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie na Pani/Pana żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez Joanna Norsesowicz Architekt;
b) przygotowanie na Pani/Pana żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez Joanna Norsesowicz Architekt;
c) wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem Umowy;
d) wewnętrznych celów administracyjnych Joanna Norsesowicz Architekt

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.2 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Joanna Norsesowicz Architekt Umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Joanna Norsesowicz Architekt w związku z prowadzoną działalnością, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przezJoanna Norsesowicz Architekt;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania;

4. W związku z przetwarzaniem przez Joanna Norsesowicz Architekt Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

6. W przypadkach uznania, iż przetwarzania pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia Umowy, przygotowania Oferty lub realizacji Umowy z Joanna Norsesowicz Architekt, podanie Pani/Pana danych jest warunkiem przygotowania Oferty lub zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania Oferty, zawarcia i realizacji Umowy z Joanna Norsesowicz Architekt.